Polityka prywatności

Informacje ogólne

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z funkcjonowaniem strony internetowej wildrockcider.com (dalej: „Strona Internetowa”) jest DRINK ID sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Browarna 5, 97-300 Piotrków Trybunalski, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000138175, REGON 592196071, NIP 7710100275, BDO 000004877, kapitał zakładowy w wysokości 10.000.000 zł (dalej: „Administrator”).

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych adekwatną do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator wykorzystuje odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

Strona Internetowa została stworzona w celu umożliwienia konsumentom zainteresowanym produktami Administratora, a także przedsiębiorcom zainteresowanym współpracą z Administratorem, zapoznania się z działalnością Administratora (dalej: „Użytkownicy”), w tym oferowanymi produktami. Administrator może przetwarzać podane dane osobowe przez Użytkowników w związku z powyższymi celami, zgodnie z zasadami określonymi poniżej oraz stosownie do Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”. W żadnym przypadku dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (spoza Unii Europejskiej lub do organizacji międzynarodowej). Dane osobowe nie będą też profilowane.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

W zależności od sytuacji, Administrator może przetwarzać dane osobowe w następujących celach:

 • udzielanie informacji w odpowiedzi na zadane przez Użytkownika zapytanie wysłane na adres e-mailowy lub poprzez formularz dostępny na Stronie Internetowej, w tym przesłanie materiałów dotyczących produktów Administratora (na podstawie Art. 6 ust. 1 p. f) RODO – przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora),
 • realizacja złożonych zamówień lub zawartych umów, a także podjęcie działań przed zawarciem umowy (na podstawie Art. 6 ust. 1 p. b) RODO – przetwarzanie niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy),
 • otrzymywanie opinii, uwag oraz rozpatrywanie reklamacji dotyczących produktów Administratora (na podstawie Art. 6 ust. 1 p. f) RODO – przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora),
 • organizowanie akcji promocyjnych (na podstawie Art. 6 ust. 1 p. f) RODO – przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora) – szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych w ramach akcji promocyjnej będą każdorazowo określone w regulaminie promocji,
 • otrzymywanie informacji marketingowych od Administratora (na podstawie art. 6 ust. 1 p. a) RODO – przetwarzanie na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą).

Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji czynności określonych powyżej. W przypadku niepodania danych, nie będzie możliwy m.in. kontakt z Administratorem, zawarcie umowy, udział w akcji promocyjnej lub otrzymywanie informacji marketingowych.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych powyżej, w tym:

 • do momentu cofnięcia zgody, jeżeli dane były przetwarzane na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika,
 • przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu przez czas wynikający z obowiązujących przepisów prawa lub do czasu przedawnienia roszczeń,
 • do momentu wygaśnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesy Administratora.

Uprawnienia Użytkownika

Każdej osobie, której dane są przetwarzane, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Administratora z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą mogły być podmioty zewnętrzne dostarczające i wspierające systemy informatyczne Administratora (w tym podmiot świadczący usługi hostingu), a także świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Administratora (podmioty realizujące dostawy, dostawcy systemów płatności itp.) – na mocy stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych oraz przy zapewnieniu stosowania przez ww. podmioty adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych.

Kontakt z Administratorem

We wszelkich sprawach związanych z danymi osobowymi, Użytkownik może skontaktować się z Administratorem pod adresem DRINK ID sp. z o.o., ul. Browarna 5, 97-300 Piotrków Trybunalski, telefonicznie pod numerem +48 446478546 lub e-mailowo na adres: info@drinkid.eu

Pliki „cookie”

Strona Internetowa wykorzystuje pliki „cookie” – niewielkie tekstowe pliki zapisywane przez serwer na urządzeniu Użytkownika. Pliki te są wykorzystywane aby ułatwić korzystanie ze Strony Internetowej, w następujących celach:

 • dostarczanie danych statystycznych na temat aktywności Użytkownika na Stronie Internetowej,
 • zapamiętania indywidualnych preferencji i ustawień Użytkownika,
 • rozwijania Strony Internetowej i dostosowywania jej do potrzeb Użytkowników.

Użytkownik ma możliwość całkowitego zablokowaniu plików „cookie” dla wszystkich stron odwiedzanych przez Użytkownika lub wyłączenia ich tylko dla wybranych stron internetowych. W większości przeglądarek internetowych można to zrobić w następujący sposób:

 • otworzenie menu przeglądarki,
 • wybranie ustawień,
 • wybranie ustawień zaawansowanych lub ustawień Bezpieczeństwo i Prywatność,
 • ustawienie zasad obsługi plików cookie przez przeglądarkę.

Szczegółowe informacje odnośnie wyłączenia plików cookie w danej przeglądarce, można znaleźć w pliku pomocy przeglądarki lub na stronie: https://jakwylaczyccookie.pl/jak-wylaczyc-pliki-cookies/.